Związek Stowarzyszeń Śląska Sieć 3 Sektora to forum współpracy, wymiany opinii i zasobów pomiędzy śląskimi organizacjami pozarządowymi, które będzie obejmowało całe województwo śląskie. Stowarzyszenie zostało powołane w 2015 r. jako związek stowarzyszeń, a jego członkami założycielami są: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Wspólnota Amazonek Ostoja, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą "Razem". Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS 23 kwietnia 2015 r. i od tego czasu do Stowarzyszenia dołączyło kolejne 35 podmioty z 21 powiatów województwa śląskiego. 22 września 2016 r. nastąpiła "rewolucja w Sieci". KRS wymienił nam numer, numer NIP i Regon. Bo tak. Z KRS się nie dyskutuje.

Głównym celem działania i powołania Związku jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kolejny cel działania to wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie i inspirowanie rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.

Członkowie Związku współpracują bazując na wspólnych zasadach, celach i wartościach oraz działając w oparciu o wysokie standardy formalno-prawne, przejrzystości i etyczne. Od kwietnia 2015 r. Sieć współpracowała przy organizacji: Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych, które odbyło się w maju br. w Zabrzu, uczestniczyła w konsultacjach społecznych 6 aktów prawnych oraz wypracowała 4 rekomendacje zmian prawnych.