25

kwi

Zaproszenie na walne zebranie członków

Zaproszenie na walne zebranie członków

Zarząd Śląskiej Sieci 3 sektora zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. w Katowicach Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Zarząd Śląskiej Sieci 3 sektora zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. w Katowicach Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Miejsce Zebrania: Bar Zacisze ul. Żwirki i Wigury 29, Katowice. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godzinie 11:00 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 11:20 (jeżeli o 11:00 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie Zebrania jest planowane na godzinę 13:00.

Będzie to zebranie sprawozdawcze. W porządku dziennym przewidujemy m.in. dyskusję
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz omówienie proponowanych działań na 2019 r.

Zgodnie ze Statutem w Walnym zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć przedstawiciele (pełnomocnicy) członków zwyczajnych, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. W związku z czym prosimy o upoważnienie jednej osoby z Waszych organizacji do głosowania (upoważnienie znajduje się w załączniku) oraz przyjazd w większym gronie – w dyskusji będziemy brali udział wszyscy, bo „co dwie głowy to nie jedna”.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od

początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Dyskusja
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 r.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjęcie nowych Członków Sieci.
 6. Sprawy bieżące (kolejne działania, giełda partnerów projektowych, propozycje, itp.).
 7. Zamknięcie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o punktualne przybycie.

Prosimy również o potwierdzenie udziału w Zebraniu do dnia 30 kwietnia na maila: siec@slaskasiec.pl.


Powrót