06

kwi

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd Śląskiej Sieci 3 sektora zwołuje na dzień 21 kwietnia 2018 r. w Katowicach Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Miejsce Zebrania: Restauracja Zacisze ul. Ul. Żwirki i Wigury 29, Katowice. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godzinie 12:40 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 13:00 (jeżeli o 12:40 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie Zebrania jest planowane na godzinę 14:30.

Zarząd Śląskiej Sieci 3 sektora zwołuje na dzień 21 kwietnia 2018 r. w Katowicach Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Miejsce Zebrania: Restauracja Zacisze ul. Ul. Żwirki i Wigury 29, Katowice. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godzinie 12:40 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 13:00 (jeżeli o 12:40 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie Zebrania jest planowane na godzinę 14:30.

Będzie to zebranie sprawozdawcze. W porządku dziennym przewidujemy m.in. dyskusję
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Zgodnie ze Statutem w Walnym zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć przedstawiciele (pełnomocnicy) członków zwyczajnych, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. W związku z czym prosimy o upoważnienie jednej osoby z Waszych organizacji do głosowania (upoważnienie znajduje się w załączniku) oraz przyjazd w większym gronie – w dyskusji będziemy brali udział wszyscy, bo „co dwie głowy to nie jedna”.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od

początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Dyskusja
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjęcie nowych Członków Sieci.
 6. Sprawy bieżące (kolejne działania, giełda partnerów projektowych, propozycje, itp.).
 7. Zamknięcie zebrania.
 8. Wspólny obiad

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o punktualne przybycie.

Prosimy również o potwierdzenie udziału w Zebraniu do dnia 18 kwietnia na maila: siec@slaskasiec.pl, ułatwi nam to organizację wspólnego posiłku.

Przed zebraniem istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich.


Powrót